ورود به سالن و شروع غرفه سازی هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

ورود به سالن و شروع غرفه سازی سومین نمايشگاه بين المللی تجهیزات و فن آوری‌های نوین بهداشت، ايمني، محيط زیست، آتش نشانی، امداد و نجات